Epping Saturday Fun Tournament (February) 2020 - Round 6

Standings

Place Name        Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-5 Patrick Christie  15 683 5    16.5 24.5  20.0
   Orli Ades     13 525 5    16.0 24.0  17.0
   Braiden Cox    15 754 5    15.5 23.0  19.0
   Harry Nguyen    11   5    14.0 22.0  19.0
   Oliver Yu     15   5    12.5 19.5  15.0
 6-8 Benjamin Tee    8  533 4.5   15.5 21.5  16.5
   Isaac Huang    9  669 4.5   14.5 20.5  15.5
   Harry Haoyuan Zou 12 632 4.5   13.5 20.0  16.0
9-17 James Cox     10 554 4    15.5 23.5  16.0
   Meng Xi Yang    12 502 4    15.0 23.0  16.0
   Mia Jigando Balan 12 611 4    14.5 21.5  16.0
   Jaivardhan Bhatia 10 439 4    14.5 21.5  14.0
   Deves Manoji    10 548 4    14.0 22.0  17.0
   Neo Jigando Balan 7  460 4    13.5 20.5  15.5
   Paco Ho      13 392 4    12.0 17.5  14.0
   Andy ['12] Huang  8  331 4    11.5 16.0  12.0
   Ryan Zhou     8  383 4    10.5 17.0  13.0
18-20 Jinkai Zhang    12 428 3.5   14.0 20.0  13.5
   Emma Hu      14 578 3.5   12.0 19.0  11.5
   Jerry Lin     8  414 3.5   11.0 16.5  12.5
21-32 Terrance Han    7  424 3    16.0 23.0  15.0
   Alexander Wu    12 433 3    15.0 22.0  12.0
   Andrew He     7  443 3    14.0 21.0  11.0
   Ian Tang      9  421 3    13.5 20.0  14.0
   Mannix Bolus    11 393 3    13.0 18.5  10.0
   Sunbow Lu     8  374 3    12.5 19.5  12.0
   Thomas Ye     9  466 3    12.5 19.0  9.0
   Leo Ouyang     11 372 3    11.5 16.5  10.0
   Ethan Chang    9  412 3    11.0 15.5  12.0
   Kris Guo      8  368 3    10.0 16.5  6.0
   Krish Verma    8  364 3    10.0 15.5  9.0
   Gavin Dissanayake 9    3    10.0 13.5  7.0
33-34 Lachlan Pollock  10   2.5   11.0 15.0  7.5
   Diego Wolford   8    2.5    8.0 12.0  6.0
35-42 ZiDong Lucas Lin  9    2    13.0 18.5  9.0
   Jayden Yeung    8  363 2    12.0 18.5  8.0
   Daria Bocharnikova 7    2    12.0 17.0  6.5
   Peter Nguyen    7    2    11.5 16.5  8.0
   Zhongbo Hong    7  354 2    11.0 17.0  8.0
   Ziheng Wang    7  349 2    10.5 15.0  6.0
   Nathan Xu     12 341 2    10.0 13.5  7.0
   Jorence Jo     8    2     8.0 11.0  5.0
43-44 Spicer Yu     7    1.5    8.0 11.5  4.0
   Ilaan Vishaal   8    1.5    8.0 11.0  2.0
45-48 Vihaan Joshi    6    1    12.0 18.0  5.0
   Claire Wang    7    1    10.5 16.5  3.0
   Steven He     7  304 1     8.0 14.0  3.0
   Raymond Raad    6    1     5.0 11.5  2.0
49-52 Samuel Lee     7    0     8.0 12.5  0.0
   Allen Tao     8  330 0     3.5  3.5  0.0
   Yash Ghule     12   0     3.5  3.5  0.0
   Jaime Cibreiro   8    0     2.5  2.5  0.0

Cross Table

No Name        Rtg Loc Total 1  2  3  4  5  6 

1 Christie, Patrick  15 683 5   31:W 12:W 6:W 21:W 4:W 3:L
2 Ades, Orli     13 525 5   5:W 15:W 3:L 26:W 24:W 11:W
3 Cox, Braiden    15 754 5   30:W 22:W 2:W 10:W 9:L 1:W
4 Nguyen, Harry    11   5   27:W 23:W 19:W 13:W 1:L 9:W
5 Yu, Oliver     15   5   2:L 48:W 25:W 22:W 10:W 13:W
6 Tee, Benjamin    8  533 4.5  47:W 17:W 1:L 29:W 15:W 7:D
7 Huang, Isaac    9  669 4.5  36:W 21:L 28:W 8:W 12:W 6:D
8 Zou, Harry Haoyuan 12 632 4.5  39:W 18:W 14:D 7:L 27:W 24:W
9 Cox, James     10 554 4   16:W 25:W 21:L 20:W 3:W 4:L
10 Yang, Meng Xi    12 502 4   51:+ 26:W 11:W 3:L 5:L 29:W
11 Jigando Balan, Mia 12 611 4   40:W 20:W 10:L 14:W 18:W 2:L
12 Bhatia, Jaivardhan 10 439 4   35:W 1:L 30:W 17:W 7:L 26:W
13 Manoji, Deves    10 548 4   50:+ 29:W 24:W 4:L 21:W 5:L
14 Jigando Balan, Neo 7  460 4   33:W 28:W 8:D 11:L 23:W 19:D
15 Ho, Paco      13 392 4   38:W 2:L 45:W 23:W 6:L 33:W
16 Huang, Andy ['12]  8  331 4   9:L 46:W 37:W 18:L 25:W 21:W
17 Zhou, Ryan     8  383 4   37:W 6:L 38:W 12:L 35:W 22:W
18 Zhang, Jinkai    12 428 3.5  34:W 8:L 36:W 16:W 11:L 20:D
19 Hu, Emma      14 578 3.5  41:W 24:L 4:L 40:W 28:W 14:D
20 Lin, Jerry     8  414 3.5  43:W 11:L 41:W 9:L 36:W 18:D
21 Han, Terrance    7  424 3   42:W 7:W 9:W 1:L 13:L 16:L
22 Wu, Alexander    12 433 3   52:+ 3:L 39:W 5:L 31:W 17:L
23 He, Andrew     7  443 3   32:W 4:L 31:W 15:L 14:L 39:W
24 Tang, Ian      9  421 3   44:W 19:W 13:L 35:W 2:L 8:L
25 Bolus, Mannix    11 393 3   46:W 9:L 5:L 32:W 16:L 41:W
26 Lu, Sunbow     8  374 3   48:W 10:L 27:W 2:L 38:W 12:L
27 Ye, Thomas     9  466 3   4:L 32:W 26:L 41:W 8:L 36:W
28 Ouyang, Leo     11 372 3   45:W 14:L 7:L 42:W 19:L 35:W
29 Chang, Ethan    9  412 3   49:W 13:L 40:W 6:L 39:W 10:L
30 Guo, Kris      8  368 3   3:L 35:L 12:L 44:W 42:W 37:W
31 Verma, Krish    8  364 3   1:L 34:W 23:L 45:W 22:L 38:W
32 Dissanayake, Gavin 9    3   23:L 27:L 33:W 25:L 45:W 43:W
33 Pollock, Lachlan  10   2.5  14:L 37:D 32:L 49:W 40:W 15:L
34 Wolford, Diego   8    2.5  18:L 31:L 46:W 39:L 37:D 47:W
35 Lin, ZiDong Lucas  9    2   12:L 30:W 44:W 24:L 17:L 28:L
36 Yeung, Jayden    8  363 2   7:L 42:W 18:L 48:+ 20:L 27:L
37 Bocharnikova, Daria 7    2   17:L 33:D 16:L 47:W 34:D 30:L
38 Nguyen, Peter    7    2   15:L 47:W 17:L 43:W 26:L 31:L
39 Hong, Zhongbo    7  354 2   8:L 44:W 22:L 34:W 29:L 23:L
40 Wang, Ziheng    7  349 2   11:L 43:W 29:L 19:L 33:L 46:W
41 Xu, Nathan     12 341 2   19:L 49:W 20:L 27:L 46:W 25:L
42 Jo, Jorence     8    2   21:L 36:L 49:W 28:L 30:L 45:W
43 Yu, Spicer     7    1.5  20:L 40:L 47:D 38:L 49:W 32:L
44 Vishaal, Ilaan   8    1.5  24:L 39:L 35:L 30:L 47:D 49:W
45 Joshi, Vihaan    6    1   28:L 0:W 15:L 31:L 32:L 42:L
46 Wang, Claire    7    1   25:L 16:L 34:L 0:W 41:L 40:L
47 He, Steven     7  304 1   6:L 38:L 43:D 37:L 44:D 34:L
48 Raad, Raymond    6    1   26:L 5:L 0:W 36:- 0:  0: 
49 Lee, Samuel     7    0   29:L 41:L 42:L 33:L 43:L 44:L
50 Tao, Allen     8  330 0   13:- 0:  0:  0:  0:  0: 
51 Ghule, Yash     12   0   10:- 0:  0:  0:  0:  0: 
52 Cibreiro, Jaime   8    0   22:- 0:  0:  0:  0:  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com